Sylabus predmetu PHD_Z001_N - Dizertačná skúška (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z001_N
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 2. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou vykonania dizertačnej skúšky je absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov v súlade s individuálnym študijným plánom a dosiahnutie 60 kreditov v študijnej časti doktorandského štúdia a naplnenie povinností vedeckej časti štúdia (získanie 45 kreditov): vypracovanie Metodiky doktorandskej práce, získanie zápočtu za Dizertačný projekt 1 a Dizertačný projekt 2.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky a jej absolvovanie je jednou z podmienok riadneho skončenia štúdia.
Študent vypracuje Písomnú prácu, na ktorú je vypracovaný recenzný posudok a jej prezentácia sa uskutočňuje pred najmenej päťčlennou komisiou, ktorú tvoria členovia odborovej komisie
alebo významní odborníci z príbuzných študijných odborov z vysokých škôl a výskumných pracovísk.
Študent je po absolvovaní dizertačnej skúšky dostatočne teoreticky pripravený v oblasti súvisiacej s témou dizertačnej práce a je schopný získané poznatky aplikovať pri jej riešení.
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie dizertačnej práce a jej obhajoba.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABCDEFX
38,9 %55,6 %0 %5,5 %0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 30. 01. 2019.

Typ výstupu: