Sylabus predmetu PHD_Z067_N - Hodnotenie sucha v krajine (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z067_N
Názov predmetu: Hodnotenie sucha v krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, projekt
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so súčasným stavom poznania a metódami hodnotenia sucha s dôrazom na poľnohospodársku krajinu. Študent na modelovom príklade vyhodnotí rizika spojené s nedostatkom vody pre konkrétnu lokalitu.
Stručná osnova predmetu:
Definovanie sucha (meteorologické, hydrologické, pôdne, ekologické, hydrogeologické, poľnohospodárske, socio-ekonomické a pod.) Spracovanie podkladových dát k hodnoteniu sucha. Metódy hodnotenia sucha. Analýza následkov sucha. Spracovanie prípadovej štúdie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antal J., Špánik, F. : Hydrológia poľnohospodárskej krajiny, Nitra SPU 1999.
Kutílek, M.: Vodohospodárska pedológie, Praha, SNTL ALFA, 1978.
Smith, K., Mulins, Ch.: Soil and Environmental Analysis - Physical Mathods, New York, Marcel Dekker, Inc. 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
85,7 %14,3 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Typ výstupu: