Sylabus predmetu PHD_Z024_N - Hydroinformatika (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_Z024_N
Názov predmetu:
Hydroinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test- minimálne 40 bodov
Seminárna práca - minimálne 25 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získať poznatky z oblasti numerickej simulácie, tvorby a byužitia matematických modelov aplikovaných v oblasti vodného hospodárstva. Oboznámiť sa s možnosťami využitia softvérových prostriedkov vo vodnom hospodárstve a pri ochrane ŽP.
Stručná osnova predmetu:
Informačné sústavy. Štruktúra procesov hydrologického cyklu. Topológia povodí, riečnych sietí a vodohospodárskych sústav. Matematické a numerické modely. Princípy a postupnosť krokov pri vytváraní numerických a matematických modelov. Modelovací systém. Základy výpočtovej hydrauliky hydrauliky. Riadice rovnice hydraulických procesov a numerické a grafické metódy ich riešeniarovnic. Popis a využitie vybraných softvérových prostriedkov vo vodnom hodpodárstve.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ABBOTT, M. B. Hydroinformatics systems in Multiknowledje environments http://www.knowledge-engineering.org
ABBOTT, M. B. 1991 Hydroinformatics - Information Technology and the Aquatic Environment. Avebury Technical, Aldershot, UK.
Abbott, M.B., Computational hydraulic. Elements of the theory of free surface flows, Pitman Publ. Ltd., London, 1979.
Komplexný monitorovací systém a čiastkový systém voda, MŽP SR, 1994
Zákon o vodách č. 184/2002 Z. z.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
27. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Typ výstupu: