Sylabus predmetu PHD_Z033_N - Ochrana a tvorba ŽP v poľnohospodárstve (FZKI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z033_N
Názov predmetu: Ochrana a tvorba ŽP v poľnohospodárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia z danej problematiky prispôsobená téme doktorandskej dizertačnej práce.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Rozšíriť vedomosti z problematiky ochrany a tvorby životného prostredia. Dôraz je kladený na zákonitosti ŽP týkajúce sa poľnohospodárstva a celkove poľnohospodárskej a vidieckej krajiny.
Ide tiež o otázky týkajúce sa problematiky životného prostredia v rámci EÚ a to najmä
v legislatíve.
Stručná osnova predmetu:
Základné problémy ŽP v poľnohospodárskej krajine, v jeho ekologických základoch, v prírodných zdrojoch-najmä v pôde, vo vode, v ovzduší a v biote. Problémy v krajine ako zložky životného prostredia, v ochrane prírody a krajiny. Problematika odpadov, rizikových prvkov v životnom prostredí, udržateľného rozvoja, posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálneho manažérstva, monitoringu životného prostredia a environmentálneho práva, vrátane práva životného prostredia EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jurík, Ľ. a kol., 2009. Krajinné inžinierstvo a právo. Nitra: SPU 2009, 126 s. ISBN 978-80-552-0216-7
Noskovič., J. a kol., 2012. Ochrana a tvorba životného prostredia. Nitra:SPU, 2012. 416 s. ISBN 978-80-552-0873-2
Streďanský,J., 2010. Hodnotenie kvality životného prostredia. Nitra: SPU, 2010. 162 s. ISBN 978-80-552-0423-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
50,0 %50,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Typ výstupu: