Sylabus predmetu PHD_M097_N - Simulačné programovanie a datamining (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M097_N
Názov predmetu: Simulačné programovanie a datamining
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra semestrálna práca (20 bodov) a individuálny projekt (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom simulačného a dátového modelovania, procesom návrhu modelov a simulačných aplikácií. Pochopí princípy tvorby dátových modelov a získa poznatky o vývojových nástrojoch, prostriedkoch a technikách umožňujúcich návrh simulačných a dátových modelov. Oboznámi sa s procesom transformácie údajov, princípmi dataminingu (hĺbkovej analýzy) a teórie informácií.
Absolvent predmetu získa praktické zručnosti pri návrhu simulačných a dátových modelov, dokáže analyzovať priestor problému, navrhnúť vhodnú organizáciu dát, identifikovať procesy získavania informáciám a vzťahov medzi údajmi, ktoré explicitne neobsahujú dátové modely ale vyplývajú z reálnych procesov.
Stručná osnova predmetu:
Datamining
Datamining ako proces – čistenie, integrácia, selekcia, tranformácia a dolovanie dát,
Získavanie poznatkov z databáz
Databázy ako zdroje údajov, Štatistika a štatistické spracovanie údajov
Modelovanie a simulácia
Náhodné premenné, generovanie náhodných čísiel, pravdepodobnosť a štatistika, metódy Monte Carlo
Systémy hromadnej obsluhy
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. -- OKENKA, I. -- HAJÓS, L. The optimisation agricultural processes using mathematical modelling. 1. vyd. Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2013. 110 s. ISBN 978-615-5224-35-5.

Odporúčaná:
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. Analytical model of the optimal capacity of an irrigation system. In Scientific papers. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 10, 1 (2010), s. 155--158. ISSN 2284-7995.
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. Analytické modelovanie optimálnej kapacity závlahovej sústavy = Analytical model of the optimal capacity of an arrigation system. In Informační a řídicí technika v elektroenergetice 2010 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře 20. - 22. 9. 2010. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2010, s. 12--19. ISBN 987-80-213-2113-7.
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. Efficient information processing in the controlling processes for irrigation systems. In Scientific papers. Management, economic engineering in agriculture and rural development. 11, 1 (2011), s. 159--164. ISSN 2284-7995.
PALKOVÁ, Z. Matematická analýza závlahových sústav. Záverečná práca. [S.l. : s.n.] 2000. 73 s.
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. Modelovanie objektovo-relačných databázových štruktúr pri návrhu inteligentného systému zavlažovania = Modeling of object-related database structures in the development of artificial irrigation system.  In Technika v technológiách agrosektora 2010 : zborník vedeckých prác, Nitra, november 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 101--106. ISBN 978-80-552-0467-3. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/04-11/palkova-rodny.pdf.
PALKOVÁ, Z. -- RODNÝ, T. Optimalizácia riadenia procesov umelého zavlažovania metódou efektívneho heuristického spracovania informácií = Optimalization of irrigation process management using the method of efficient heuristics information processing. In Acta technologica agriculturae. 13, (2010), s. 14--17. ISSN 1335-2555.
SIMONÍK, J. -- PALKOVÁ, Z. -- OKENKA, I. Racionalizácia a modelovanie zavlažovania poľných plodín postrekom. 1. vyd. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 169 s. ISBN 80-8069-380-3.
PALKOVÁ, Z. -- HENNYEYOVÁ, K. Simulačný model retrospektívnej vlahovej bilancie = Simulation model of retrospective moisture balance. In Acta technologica agriculturae. 11, (2008), s. 29--32. ISSN 1335-2555.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Typ výstupu: