Sylabus předmětu PHD_M090_N - Ťažbovo-dopravná technika (TF - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M090_N
Názov predmetu:
Ťažbovo-dopravná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie zemných prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a čiastočne stavebných strojov. Pochopí vzťah medzi teoretickou analýzou jednotlivých mechanizmov a ich konštrukciou. Absolvent predmetu dokáže racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie zemných prác.
Stručná osnova predmetu:
Základy geodézie. Vlastnosti hornín -fyzikálne, mechanické a technologické. Traktorové stroje. Dozéry. Gradery. Scrapery. Rýpadlá. Ryhovače. Dopravné prostriedky. Nakladače a dampre.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIMONÍK, J. -- JOBBÁGY, J. Stavebné stroje. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-552-0514-4.
SIMONÍK, J. -- RŮŽIČKA, M. -- JOBBÁGY, J. Stroje pre zemné a melioračné práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 202 s. ISBN 978-80-552-0251-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
BC
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
27. 2. 2018
Schválil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Typ výstupu: