Sylabus predmetu PHD_M023 - Dizertačná práca (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M023
Názov predmetu: Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
40
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 4. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: