Sylabus předmětu PHD_M080 - Dizertačný projekt (TF - 2018/2019 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M080
Názov predmetu:
Dizertačný projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
20
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinný), 4. rok
kvalita produkcie - doktorandský (povinný), 4. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 4. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Články vo vedeckých časpisoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 397

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Čičo, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (skúšajúci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Marian Kučera, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Piszczalka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Pršan, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Simoník, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. František Tóth, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (skúšajúci)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: