Sylabus predmetu P15-0048-I - Technológia spracovania živočíšnych produktov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0048-I
Názov predmetu:
Technológia spracovania živočíšnych produktov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým poznatkom o technologických procesoch pri výrobe jednotlivých skupín mäsových a mliečnych výrobkoch. Získané poznatky dokáže študent aplikovať vo výrobe a hodnotení mäsa, mlieka, mäsových a mliečnych výrobkov. Študent získa aj poznatky o legislatívnych požiadavkách na jatočné prevádzky a na prevádzkarne pre spracovanie živočíšnych produktov.
Stručná osnova predmetu:
Veterinárno-hygienické požiadavky na jatočné prevádzky, výrobne mäsových výrobkov a podniky na spracovanie mlieka. Jatočné opracovanie zvierat a hydiny. Delenie a triedenie mäsa jatočných zvierat pre výsek a výrobu. Základná charakteristika technologických postupov výroby mäsových a mliečnych výrobkov. Priemyselné spracovanie vajec.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Drdák, M. a kol.: Základy potravinárskych technológií. Bratislava: Malé centrum, 1996. 512s.
Grieger, C. a kol.: Hygiena mlieka a mliečnych výrobkov, Bratislava: Príroda, 1990. 397s.
Lagin, L., : Technológia mäsa II, Nitra: VES SPU, 2006, 148 s. ISBN 80-869-671-3, reedícia 2008, ISBN 978-80-552-0034-7
Pipek, P.: Technologie masa II, Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 1998, 348 s. ISBN 80-7192-283-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

A
B
CD
E
FX
12,6 %
2,4 %
16,8 %
21,6 %
42,5 %4,1 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Viera Ducková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Haščík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: