Sylabus predmetu P15-0021-B - Základy biochémie (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0021-B
Názov predmetu: Základy biochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
farmárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy po 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Úvod do základných metabolických procesov v živých organizmoch. Absolvent predmetu porozumie základným princípom fotosyntézy, štruktúre a biochemickým premenám sacharidov, bielkovín, nukleových kyselín, charakterizuje štruktúru a funkciu enzýmov v živých organizmoch.
Stručná osnova predmetu:
Enzýmy, princípy enzýmovej katalýzy, klasifikácia enzýmov. Biochémia fotosyntézy. Energetika a metabolizmus sacharidov a dusíkatých látok. Štruktúra, biologická funkcia, biosyntéza nukleových kyselín a bielkovín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- URMINSKÁ, D. Základy biochémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 119 s. ISBN 978-80-552-0790-2.
URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. -- GÁLOVÁ, Z. Praktické cvičenia z biochémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-552-1557-0.

Odporúčaná:
Ferenčík, M. a kol.: Biochémia, Slovak Acadamic Press s.r.o., Bratislava, 2000.
Murray, R.M. a kol.: Harperova biochémia, Nakladatelstvi a vydavatelství H&H, Praha, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 655

ABCDEFX
10,2 %4,9 %10,2 %10,5 %45,5 %18,7 %
Vyučujúci : doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Szabová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Vivodík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: