Sylabus predmetu P15-0003-I - Odborná prax (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0003-I
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 4. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
technológia potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná správa z praxe
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe je získať praktické poznatky a technologickú zručnosť z výrobných procesných postupov a metód v biotechnológiách a technológiách výroby potravín. Absolvent predmetu dokáže analyzovať vplyvy vybraných faktorov na poľnohospodárske produkty a potraviny.
Stručná osnova predmetu:
V priebehu praxe študenti nadobudnú laboratórne zručnosti v oblasti molekulárnej biológie a aplikovanej genetiky, aplikovanej mikrobiológie a chémie, biochemických technológií ako aj biotechnológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe a tiež biotechnológií v potravinárstve.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZELOVÁ, D. -- MELLEN, M. Prax v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 101 s. ISBN 978-80-552-1183-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 617

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Čapla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018
Schválil:
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: