Sylabus predmetu P15-0005-B - Úvod do štúdia (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0005-B
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie prednášok
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Repiský, J. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU, Nitra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 726

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: