Sylabus predmetu P15-0037-I - Reprodukčná biológia (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0037-I
Názov predmetu: Reprodukčná biológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a prezentácia projektu - 40 bodov, záverečná skúška - 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť znalosti o reprodukčných procesoch so zameraním sa na gametogenézu, sexuálnu diferenciáciu, samčie a samičie pohlavné žľazy, medzidruhové rozdiely, oplodnenie, graviditu, pôrod a regulátory reprodukčných funkcií, ktoré sú rovnako dôležité pre zdravie živočíchov, plodnosť hospodárskych zvierat a ľudí, kde porozumenie gametogenézy, fertilizácie a pre-embryonálneho vývoja je rozhodujúce pre úspešnú reprodukciu. Pochopenie mechanizmov, ktoré regulujú vznik vysoko kvalitných reprodukčných buniek, oocytov a spermií a embryí po meióze a fertilizácii je ústrednou a základnou podmienkou pre reprodukčnú biológiu.

Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný identifikovať medzidruhové rozdiely v oblasti reprodukcie živočíchov, určiť možné endokrinné regulátory, ktoré ovplyvňujú reprodukčné funkcie.
Stručná osnova predmetu:
Dozrievanie pohlavných buniek - gametogenéza. Samičia reprodukčná sústava - obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Samčia reprodukčná sústava - obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Oplodnenie.Gravidita.Pôrod. Regulátory reprodukcie -- medzidruhové rozdiely. Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni faktorov prostredia. Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni hypotalamu, hypofýzy, gonád. Účinné spôsoby umelej regulácie reprodukcie. Izolácia ovariálnych buniek a kultivácia buniek in vitro. Hodnotenie sekrečnej aktivity ovariálnych buniek metódou ELISA. Hodnotenie kvality ejakulátov metódou CASA so zameraním sa na parametre pohyblivosti spermií.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BUKVAJ, J., HAMPL, A., KOMÁREK, V., KRÁL, A., KRESAN, J., SOVA, Z. 1971. Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat. Státní zemědělské nakladatelství, 1971, Praha. ISBN 07-059-71
DANKO, J., ŠIMON, F., BÁLENT, P., BÍREŠ, J.,...MASSANYI, P. et al. 2012. Veterinársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2012. 424 s. ISBN 978-80-551-2944-0.
GAMČÍK, P., KOZUMPLÍK, J., SCHVARC, F., ZÍBRÍN, M., VLČEK, Z. 1984. Andrológia a umelá inseminácia hospodárskych zvierat. Bratislava: Príroda, ISBN 64-028-84.
JELÍNEK, P., KOUDELA, K. et al. 2003.Fyziologie hospodářských zvířat. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ISBN 80-7157-644-1.
KLIMENT, J. et al. 1989. Reprodukcia hospodárskych zvierat. Príroda Bratislava, 372 s., ISBN 80-07-00027-5.
KOLESÁROVÁ A., SIROTKIN A., KOVÁČIK J. 2008. Endokrinné a vnútrobunkové mechanizmy pohlavného dospievania prasničiek. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 131 p., ISBN 978-80-552-0109-2.
KOLESÁROVÁ, A, SIROTKIN, AV, KALAFOVÁ, A, MELLEN, M. 2012. Reprodukčná biológia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 113 p., ISBN : 978-80-552-0749-0.
REECE, W.O. 1998. Fyziologie domácích zvířat. Praha: Grada Publishing, spol s r. o., ISBN 80-7169-547-5.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.
SIROTKIN. A.V. 2010. Regulators of ovarian functions. Nova Science Publishers Inc. New York. 183 p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
85,9 %11,7 %2,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Simona Baldovská (cvičiaci)
Ing. Róbert Kirchner (cvičiaci)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: