Sylabus predmetu P15-0042-I - Spracovanie hydiny a minoritných ŽP (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0042-I
Názov predmetu:
Spracovanie hydiny a minoritných ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, prezentácia semestrálnej práce bude súčasťou výučby a podmienka pre udelenie zápočtu, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky o význame živín a ich spojitosť pre tvorbu živočíšneho produktu. Porozumie technológii spracovania minoritných živočíšnych produktov a ich možné využitie v praxi a výžive človeka. Zároveň študent dokáže aplikovať poznatky, že len produkcia dostatočného množstva a požadovanej kvality živočíšnych produktov je základom pre splnenie základného cieľa poľnohospodársko-potravinového komplexu.
Stručná osnova predmetu:
Význam mäsa, minoritných produktov živočíšneho pôvodu vo výžive obyvateľstva. Základné pojmy a obchodné názvy v obchodnom reťazci pri nákupe a technologickom spracovaní hydiny. Technológia opracovania hydiny. Technologický postup výroby polotovarov. Vajcia a ich priemyselné spracovanie. Med, včelie produkty a medovina, technologické postupy výroby. Hodnotenie a technológia spracovania rýb. Králičie mäso, jeho hodnotenie a technológia spracovania. Perie jeho vlastnosti a technológia spracovania peria. Hodnotenie a technológia spracovania zveriny.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAŠČÍK, P. -- BOBKO, M. -- WEIS, J. -- ČUBOŇ, J. Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. ISBN 978-80-552-0746-9 (brož.).

Odporúčaná:
Vácha, F., 2000 Zpracováni ryb. In: české budejovice. Jihočeská univerzita, 2000, 118 s., ISBN 80-7040-403-5
Ingr, I., 2005 Jakost spracovaných ryb, Brno
Mead, G. C. et al. 2004. Poultry meat processing and quality. England : Woodhead Publishing Ltd, 2004. 388 s. ISBN 0-8493-2548-X
Simeonová, J. 2001.Technológie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktu.. Brno: MZLU, 2001, 247 s. ISBN 80-7157-405-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 386

AB
C
D
E
FX
76,9 %
14,0 %2,3 %
6,0 %
0,8 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018
Schválil:
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: