Sylabus predmetu P15-0050-B - Tovaroznalectvo (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0050-B
Názov predmetu: Tovaroznalectvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, prezentácia semestrálnej práce je súčasťou výučby a podmienka pre udelenie zápočtu, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teoretickým a praktickým poznatkom o tovaroch s dôrazom na poľnohospodársko-potravinárske tovary. Študent dokáže prakticky hodnotiť a analyzovať kvalitatívne parametre tovarov v zmysle platnej legislatívy (Potravinový kódex SR, Nariadenia vlády SR a Nariadenia rady EÚ). Študent dokáže aplikovať získané poznatky v ekonomickej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Tovaroznalectvo ako súhrn poznatkov o konkrétnych vlastnostiach poľnohosp. potravin. tovarov,ktoré sa hodnotia pri nákupe, spracovaní a predaji. Sledovanie úžitkovej hodnoty tovarov, základné kritériá tovaroznaleckého hodnotenia, definícia kvality a jej aspektov z hľadiska Zákona o potravinách, Potravinového kódexu a medzinárodných štandardov. Zásady efektívneho zhodnocovania surovín a výroba zdravotne neškodných potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 381 s. ISBN 978-80-552-0870-1.

Odporúčaná:
Bojňanská,T. - Čuboň, J.: Tovaroznalectvo, edícia Trendy v požnohospodárstve č.p. 337, SPU Nitra, 2003, 145s ISBN 80-8069-254-8
Frančáková, H. - Čuboň, J. - Mareček, J.- Bobko, M. Hodnotenie požnohospodárskych produktov. SPU: Nitra, 2010, 168 s. ISBN 978-80-552-0360-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 201

ABCDEFX
30,8 %19,9 %14,4 %13,9 %21,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Marián Tokár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: