Sylabus predmetu P15-0051-B - Základy farmárskej výroby potravín (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0051-B
Názov predmetu: Základy farmárskej výroby potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 6. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým právnym a legislatívnym predpisom, ktoré súvisia s budovaním farmárskej výroby potravín. Študent dokáže vyrobiť vybrané sortimenty mliečnych a mäsových výrobkov, pochopí podstatu týchto výrob. Študent dokáže identifikovať a riešiť príčiny chýb výrobkov.
Stručná osnova predmetu:
Podmienky budovania malých mliekarni a bitúnkov. Legislatíva týkajúca sa predaja z dvora. Výroba kyslomliečnych výrobkov - jogurty, kyslé mlieka, acidofilné mlieka. Výroba kyslých syrov - tvarohov. Výroba čerstvých a zrejúcich sladkých syrov. Výroba masla. Výroba srvátkových nápojov.Výroba mäkkých mäsových výrobkov a mäsových konzerv.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

ABCDEFX
43,2 %29,7 %11,9 %9,3 %5,1 %0,8 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: