Sylabus predmetu P15-0114-B - Hodnotenie poľnohospodárskych produktov (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0114-B
Názov predmetu:
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
farmárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 6. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva písomné testy po 20 bodov, a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov z oblasti hodnotenia kvality poľnohospodárskych surovín. Študent na základe získaných poznatkov ovláda základné parametre hodnotenia technologickej kvality poľnohospodárskych produktov. Je schopný analyzovať a vyhodnotiť kvalitu suroviny v zmysle požiadaviek príslušných STN. Dokáže aplikovať poznatky v nákupných a spracovateľských organizáciach, ktoré vykupujú poľnohospodárske produkty pre ďalšie potravinárske využitie.
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie kvality poľnohospodárskych produktov zo všetkých aspektov ich úžitnej hodnoty v zmysle zákona o potravinách, kódexu potravín SR v nadväznosti na medzinárodné normy. Požiadavky spracovateľského priemyslu na technologickú kvalitu rastlinných a živočíšnych surovín. Odberateľsko-dodávateľské vzťahy (STN).
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANČÁKOVÁ, H. -- ČUBOŇ, J. -- MAREČEK, J. -- BOBKO, M. Hodnotenie poľnohospodárskych produktov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 161 s. ISBN 978-80-552-0360-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 463

A
B
C
DE
FX
9,7 %
11,7 %
15,3 %20,1 %40,8 %2,4 %
Vyučujúci : prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (prednášajúci)
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018
Schválil:
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: