Sylabus predmetu SBS-P - Štátna bakalárska škúška (FBP - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: SBS-P
Názov predmetu: Štátna bakalárska škúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 6. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 6. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1184

ABCDEFX
37,2 %28,9 %19,1 %10,7 %4,1 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: