Sylabus předmětu U15-0151-I - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0151-I
Názov predmetu:
Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach.
Aktívna účasť na cvičeniach.
Vypracovanie protokolu z merania.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s technológiami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (OZE, poukázať na prepojenie rozvoja regiónu s využívaním OZE, formou exkurzie uviesť príklad využívania OZE v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky, základné pojmy.
Rozdelenie, potenciál a perspektívy rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR.
Využívanie vodnej energie v regiónoch Slovenska, malé vodné elektrárne.
Využívanie slnečnej energie v regiónoch Slovenska, fotovoltické zariadenia.
Využívanie slnečnej energie, slnečné kolektory, akumulácia tepla.
Využívanie veternej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie geotermálnej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie biomasy v regiónoch Slovenska
Technológie na spracovanie biomasy.
Technológie na tvarované biopalivá a ich možnosti využívania.
Technológie na splyňovanie biologicky rozložiteľných materiálov.
Technológie na splyňovanie biomasy formou termochemickej konverzie biomasy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Janíček, F. – Daruľa, I. – Gaduš, J. – Regula, E. – Smitková, M. – Polonec, Ľ. – Ľudvík, J. – Kubica, J.: Obnoviteľné zdroje energie 1. Technológie pre udržateľnú budúcnosť. 2007, STU Bratislava: Renesans, s.r.o. – 176 s. ISBN 978-80-969777-0-3
Smernica 2009/28/ES, o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
Zákon č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

AB
C
D
E
FX
36,0 %21,3 %21,3 %12,0 %
9,4 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: