Sylabus predmetu E15-167Z-B - Anglický jazyk A (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-167Z-B
Názov predmetu: Anglický jazyk A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (80%), seminárna práca (20%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX

Výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie štyroch základných komunikatívnych zručností.
Po absolvovaní predmetu dokáže absolvent aplikovať poznatky z gramatiky daného jazyka do komunikatívnych situácií.
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie gramatiky daného jazyka s cieľom zdokonalenia komunikatívnych zručností s orientáciou na ústny prejav.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Koester, A. - Pitt, A. - Handford, M. - Lisboa, M.: Business Advantage.Coursebook Intermediate.Cambridge University Press 2012. ISBN 978 - 0 - 521-13220 - 6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1968

ZFX
98,4 %1,6 %
Vyučujúci : Ing. Milan Adamec (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Petra Čančová (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Irena Felixová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2018
Schválil: PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 18. 09. 2018.

Typ výstupu: