Sylabus předmětu A15-0192-B - Biochémia výživy ľudí (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0192-B
Názov predmetu: Biochémia výživy ľudí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 čiastková písomná skúška (20 bodov) a študent vypracuje seminárnu prácu a odprezentuje na cvičení (10 bodov). Zo záverečnej písomnej skúšky získa maximálne 60 bodov a z ústnej skúšky 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe získaných poznatkov je schopný charakterizovať vplyv hormonálno-enzymatického systému organizmu na metabolizmus bielkovín, sacharidov a lipidov. Absolvent predmetu ovláda biochemické zmeny pri syntéze a degradácii základných živín produkovaných organizmom a ich štruktúrnych komponentov. Absolvent porozumie a dokáže aplikovať poznatky o zložení a metabolickej súvislosti štrukturálnych elementov tkanív človeka a zložení stravy na odporúčania smerujúce ku zdravej výžive.
Stručná osnova predmetu:
Biochemické vzťahy zloženia ľudského tela a komponentov výživy. Metabolizmus bielkovín, sacharidov, lipidov ako komponentov výživy v organizme a ich úloha v biosyntéze chemických analógov človeka. Metabolizmus minerálnych makro, mikronutrientov, vody a ich úloha pre funkcie jednotlivých orgánov, tkanív, systémov a celého organizmu. Súvislosť metabolizmu bielkovín, tukov, sacharidov v organizme človeka a úloha pre jeho zdravie. Absolvent predmetu porozumie základným biochemickým premenám v organizme, dokáže riešiť hormonálno-enzymatické vzťahy v organizme, dokáže aplikovať poznatky na reguláciu vlastnej výživy (teoreticky), dokáže analyzovať zmeny základných živín potravy pri ich trávení, dokáže identifikovať symptómy nedostatku vitamínov a antioxidantov v strave v našom organizme.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BENDER D.A. Nutritional Biochemistry of the Vitamins. 2009. UK : Cambridge University Press, 488 p., ISBN 978-0-521-12221-4.
FERENČÍK, M. – ŠKÁRKA, B. – NOVÁK, M. – TURECKÝ, L. 2000. Biochémia. Bratislava : SAP, 2000. 925 s. ISBN 80-88908-58-2
KOOLMAN, J. - RÖHM K. H. 2012. Barevný atlas biochemie. Praha : Grada, 52 s. ISBN 978-80-247-2977-0.
MATOUŠ, B. et al. 2010. Základy lékařské chemie a biochémie. Praha : Galén, 540 s, ISBN 978-80-7262-702-8.
PECHÁŇ, I. - KOVÁČ, G. 2003. Prehľad biochémie človeka. Bratislava : Vydavateľstvo Trnavskej univerzity a VEDA, 197 s. ISBN 80-224-0755-7.
STIPANUK, M.H. 2000. Biochemical and physiological aspects of human nutrition. W. B. Saunders Company : Philadelphia, 2000. 1007 p. ISBN 0-7216-4452-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

ABCDEFX
6,0 %11,5 %20,0 %22,0 %40,0 %0,5 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (zodpovedný za predmet)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: