Sylabus předmětu A15-0019-B - Botanika (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0019-B
Názov predmetu: Botanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agroekológia - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov z cytológie, histológie, anatómie, morfológia rastlín a fyloenetického systému rastlinnej ríše.
Stručná osnova predmetu:
Základy rastlinnej cytológie, histológie a anatómie. Morfológia rastlín. Skrátený prehľad fylogenetického systému rastlín. Výber čeľadí cievnatých rastlín z aspektu príslušného odboru.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARANEC, T. -- ĎURIŠOVÁ, Ľ. -- ELIÁŠ, P. -- IKRÉNYI, I. -- KOŠŤÁL, L. -- POLÁČIKOVÁ, M. Botanika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 162 s. ISBN 978-80-552-0535-9.

Odporúčaná:
Baranec, T. a kol.: Systematická botanika, SPU Nitra.
Košťál, L. a kol.: Štrukturálna botanika, SPU Nitra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 950

ABCDEFX
12,9 %7,8 %11,3 %22,2 %35,2 %10,6 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Samuel Kšiňan (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: