Course syllabus A15-0038-B - Fyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0038-B
Názov predmetu: Fyziológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test po 20 bodov, seminárna práca po 10 bodov a záverečná písomná skúška po 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, B najmenej 86 bodov, C 79 bodov, D 72 bodov a E 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný pohľad na životné procesy v rastlinách, pochopí mechanizmus základných fyziologických procesov na bunkovej až celistvej úrovni rastlín a ich reguláciu vonkajšími a vnútornými faktormi. Prakticky vie merať základné parametre vodného stavu, fotosyntézy, tvorby biomasy, dýchania, rastu a vývinu rastlín, ovláda princípy metód ich merania, na základe čoho vie hodnotiť fyziologický stav rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Disciplína stavia na poznatkoch z botaniky, biochémie, biofyziky. Rozvíja poznanie o fyziologických procesoch na rôznych úrovniach štruktúry rastlinného organizmu. Študuje mechanizmy jednotlivých procesov a možnosti ich regulácie, najmä: funkčnú aktivitu kompartmentov buniek; príjem, transport a utilizáciu vody, minerálnych látok, tvorbu a využitie asimilátov; procesy fotosyntézy, dýchania, rastu, vývinu, pohyby rastlín; vzťah fyziologických procesov k tvorbe úrody.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kincl, M., Krpeš, V.: Základy fyziologie rostlin, Montanex a.s. 2000.
Masarovičová, E., Repčák a kol.: Fyziológia rastlín, UK Bratislava, 2002. 33 s.
Olšovská K., Brestič M a kol.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. Vydavateľstvo SPU, Nitra, 2008, 168 s.
Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin. Academia Praha, 1998. 484 s.
Šebánek J. a kol.: Fyziologie rostlin, SZN Praha, 1983
Švihra, J. a kol.: Fyziológia rastlín, Príroda, Bratislava, 1989. 348 s.
Zima, M. a kol.: Fyziológia rastlín. VES SPU, Nitra, 1999. 156 s.Šebánek, J. a kol.: Fyziologie rostlin. SZN, Praha, 1983. 560 s.
Zima, M. a kol.: Návody na cvičenia z fyziológie rastlín. Príroda, Bratislava, 1987. 172 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom aj letnom semestri, kapacita cvičební max. 20 študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 869

ABCDEFX
17,7 %12,5 %22,8 %21,6 %18,8 %6,6 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Kovár, PhD. (cvičiaci)
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: