Sylabus předmětu A15-0065-B - Genetika a šľachtenie rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0065-B
Názov predmetu: Genetika a šľachtenie rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (po 15 bodov). Záverečná písomná skúška za 70 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o vzťahoch medzi informačnými molekulami (DNA, RNA) a bielkovinami pri prenose genetickej informácie, bude schopný analyzovať počet a morfológiu chromozómov a vyhodnocovať dedičnosť znakov na úrovni bunky, organizmu a populácie, získa nové poznatky o procesoch šľachtenia odrôd, ich udržiavania a množenia.
Stručná osnova predmetu:
Predmet štúdia a história genetiky. Informačné molekuly a dedičnosť (štruktúra a funkcia DNA, RNA, gén a kontrola jeho aktivity). Bunka a dedičnosť (genetický význam mitózy a meiózy, chromozómy, tvorba gamét a oplodnenie). Dedičnosť na úrovni mnohobunkového organizmu (jadrová, mimojadrová dedičnosť, mendelizmus, mutačná premenlivosť, genetické inžinierstvo rastlín). Genetika populácii a evolúcia. Úlohy šľachtenia, šľachtiteľské ideotypy a ciele. Konvenčné šľachtiteľské metódy. Registrácia, množenie a udržiavanie odrôd.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Genetika všeobecná. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-552-1150-3.
BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- RAŽNÁ, K. Genetika: výkladový slovník. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 212 s. ISBN 978-80-552-1072-8.
BRINDZA, J. Základy šľachtenia rastlín: Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 99 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 80-7137-469-5.
MIKO, M. Semenárstvo: Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 111 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 80-7137-459-8.

Odporúčaná:
BOHÁČ, J. a i.: Šľachtenie rastlín. Bratislava : Príroda. 1990. 535 s. ISBN 80-07-00231-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ABCDEFX
6,2 %13,2 %16,3 %17,1 %44,2 %3,0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marián Miko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Ražná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Jan Brindza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: