Sylabus předmětu A15-0067-I - Genomika a bioinformatika (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0067-I
Názov predmetu: Genomika a bioinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška písomná za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o štruktúre a usporiadaní genómu organizmov. Pochopí význam genomiky a ďalších omických vied. Študent si osvojí prácu s bioinformačnými databázami a využívanie nástrojov bioinformatiky pri porovnávacích a evolučných štúdiách organizmov.
Stručná osnova predmetu:
Informačná hodnota nukleových kyselín. Veľkosť genómu a paradox C-hodnoty. Organizácia a štruktúra genómu. Techniky a metódy genomiky. Anotácia genómu. Obsahová náplň a význam omických vied. Bioinformatika. Bioinformačné databázy a nástroje. Fylogenetické štúdie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- BEŽOVÁ, K. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. -- KUTIŠOVÁ, J. -- ŽIAROVSKÁ, J. Genetické inžinierstvo rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 191 s. ISBN 80-8069-636-5.
RAŽNÁ, K. -- BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - biologické databázy a databázové záznamy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 72 s. ISBN 978-80-552-1479-5.
RAŽNÁ, K. -- BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 70 s. ISBN 978-80-552-1859-5.

Odporúčaná:
Brown, T. A. : Genomes 3. 3rd ed. New York : Garland Science Publishing. 2007. 713 p. ISBN 0-8153-4138-5
Cvrčková, F.: Úvod do praktické bioinformatiky. Praha: Academia. 2006. 148 s. ISBN 80-200-1360-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

ABCDEFX
29,1 %22,5 %23,8 %13,9 %10,7 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 01. 03. 2019.

Typ výstupu: