Sylabus predmetu A15-0181-B - Chov laboratórnych zvierat (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0181-B
Názov predmetu: Chov laboratórnych zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra prezentácia semestrálnej práce (40 bodov), záverečná písomná skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie zásadam chovu jednotlivých skupín laboratórnych zvierat, oboznámi sa s jednotlivými pracovnými úkonmi, ošetrovaní, kŕmení a reprodukcií týchto zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Biológia, morfológia a fyziológia hlodavcov používaných v praxi pre laboratórne účely. Základné zručnosti dôležité pre charakteristické pracovné činnosti chovateľov laboratórnych zvierat. Choroby laboratórnych zvierat a ich prevencia. Zákon o ochrane zvierat. Vyhláška o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a ochrana pokusných zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
B. Ambruš: Chováme chrčky, morčatá a iné hlodavce
P. C. Berghoff: Malé hlodavce - choroby a chov
P.Popesko a kol.: Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat 1,2
W. Lane-Petter: Laboratorní zvířata

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
91,8 %4,1 %4,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Slavomír Mindek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: