Sylabus predmetu A15-0143-I - Manažment a technológia chovu ošípaných (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0143-I
Názov predmetu: Manažment a technológia chovu ošípaných
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov).Záverečná skúška kombinovaná (písomná alebo ústna) za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým poznatkom o manažmente a technike chovu ošípaných a dokáže riešiť problematiku optimalizácie chovateľského prostredia pre ošípané.Dokáže identifikovať a správne zvoliť nové technické postupy a technologické linky v súlade s legislatívny rámcom vymedzujúcim životné podmienky a welfare pre ošípané.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí nové trendy v technike a technologických prístupoch v chove a odchove ošípaných, v manažmente technológie výkrmu ošípaných. Získa praktické zručnosti s organizáciou cyklogramovej výroby odstavčiat a manažmente turnusovej výroby bravčového mäsa, optimalizáciu mikroklímy u vysokovýkonných mäsových typov ošípaných. Osvojí si manažment odstraňovania exkrementov a spôsoby ich likvidácie, ktoré uplatní v praktických chovateľských podmienkach vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Jednotlivé prvky ustajnenia sa naučí rozoznávať na konkrétnych farmách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- IMRICH, I. -- MLYNEKOVÁ, L. Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi: chov ošípaných. Nitra : Agroinštitút, 2007. 28 s. ISBN 978-80-7139-114-2.
KOVÁČ, Ľ. -- MLYNEK, J. -- MAJŠÍK, D. Progresívne technológie a postupy v chove ošípaných. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 55 s. Praktická škola chovateľa. ISBN 80-7137-538-1.
BUČKO, O. -- KOVÁČ, Ľ. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Manažment a technológia chovu ošípaných. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 175 s. ISBN 978-80-552-1055-1.
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. -- FRELICH, J. -- ČERMÁK, B. -- MLYNEK, J. -- BUČKO, O. -- MARGETÍN, M. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 148 s. ISBN 978-80-552-0697-4.
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.
STRAPÁK, P. -- MARGETÍN, M. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 311 s. ISBN 978-80-552-1776-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

ABCDEFX
53,2 %14,9 %15,6 %11,7 %3,9 %0,7 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: