Sylabus předmětu A15-0012-B - Manažment živín v agroekosystéme (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0012-B
Názov predmetu: Manažment živín v agroekosystéme
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 20 bodoch v priebehu semestra (40 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným princípom výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín. Dokáže aplikovať metódy stanovenia obsahu živín v pôde a rastlinách. Bude vedieť vypočítať dávky živín a hnojív pre rôzne plodiny a poznať sortiment a vlastnosti základných hnojív, princípy ich miešania a zásady aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Premeny základných živín v pôde a ich kolobeh v systéme pôda-rastlina-zviera-atmosféra-priemyselný sektor. Význam kľúčových pôdnych procesov (mineralizácia organickej hmoty, imobilizácia živín, symbiotická fixácia atmosferického dusíka, atď.) vo výžive rastlín a životnom prostredí. Príjem živín rastlinou. Vizuálne prejavy neharmonickej výživy pri hlavných poľnohospodárskych plodinách. Sortiment, vlastnosti a použitie minerálnych a organických hnojív. Spôsoby hnojenia poľnohospodárskych plodín.Hnojenie vo vzťahu k agroekosystému a trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Ekonomické aspekty výživy a hnojenia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLAMKA, P. -- HANÁČKOVÁ, E. Manažment živín v agroekosystéme. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 150 s. ISBN 978-80-552-0801-5.

Odporúčaná:
Fecenko, J. - Ložek, O.: Výživa a hnojenie poľných plodín. VES SPU v Nitre, 2000, 442 s. ISBN 80-7137-777-5
KOVÁČIK, P. Agrochémia a výživa rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-552-1012-4.
7. Epstein, E.-Bloom, A.J.: Mineral nutrition of plants: principles and perspectives. 2nd edition. Sinauer Associates, Sunderland, USA, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 210

ABCDEFX
22,4 %12,4 %13,3 %9,0 %31,9 %11,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. (cvičiaci)
Ing. Alexandra Zapletalová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 28. 08. 2019.

Typ výstupu: