Sylabus předmětu A15-0199-B - Náuka o potravinách (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0199-B
Názov predmetu: Náuka o potravinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test (30 bodov), prezentácia semestrálnej práce (10 bodov) a záverečná ústna skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastnostiach potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, nápojov, špecifických potravín (riasy, mikroorganizmy) a kategórii tzv. "nových potravín" (biopotraviny, funkčné potraviny.)
Stručná osnova predmetu:
Poznatky o vedeckom skúmaní potravín a systematický súhrn vedomostí o potravinách. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby uplatňované po priemyselnej, prevažne kuchynskej úprave vo výžive ľudí. Kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich význam vo výžive ľudí. Nápoje, potraviny z ďalších zdrojov (riasy, mikroorganizmy). Kategórie tzv. "nových potravín" (biopotraviny, funkčné potraviny), prídavné a pomocné látky v potravinách a formy obohacovania potravín. Zloženie jednotlivých druhov potravín a ich technologické vlastnosti ako dôležitý predpoklad k vhodnému zostavovaniu jedálnych lístkov pre stravu racionálnu i liečebnú.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BULKOVÁ, V.: Náuka o požívatinách. Brno 1999, 204 s. ISBN 80-7013-293-0.
JURGOVÁ, O. - ÚRADNÍČKOVÁ, J.: Náuka o potravinách. Bratislava : SPN, 1996. ISBN 80-08-00870-9.
Potravinový kódex v úplnom znení. Bratislava 2001. ISBN 80-8057-395-6.
VELÍŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. 2009. Chemie potravin II. 644 s. ISBN 978-80-86659-17-6.
VELÍŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. 2009. Chemie potravin I. 620 s. ISBN 978-80-86659-15-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 236

ABCDEFX
17,4 %17,8 %21,6 %18,2 %22,0 %3,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: