Sylabus predmetu 911A502 - Odborná prax (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 911A502
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, prezentácie v powerpointe
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je dotvárať odborný profil absolventa v danom študijnom programe , overiť si nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi , vytvorenie si predstavy o činnosti podnikateľského subjektu a získať poznatky o organizácii, riadení, fungovaní a zabezpečovaní praktických úloh v rôznych subjektoch a organizáciách v rámci poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Absolvent predmetu dokáže riešiť praktické úlohy jemu zadané, dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov pod dohľadom agronóma alebo zootechnika na farme, dokáže analyzovať rôzne situácie na farme.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získavajú skúseností z riadenia prevádzky a organizácie konkrétnych pracovných procesov, prípadne zručností v niektorých pracovných operáciách. Oboznamujú sa s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska. Pracoviskom sú podniky poľnohospodárskej prvovýroby, šľachtiteľské a plemenárske stanice, pracoviská ÚKSUP-u, výskumné ústavy, agrochemické a iné špecializované firmy na Slovensku aj v zahraničí. Študent by mal byť zaradený počas vykonávania svojej odbornej praxe ako asistent farmára, agronóma, zootechnika, prevádzkára apod.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3534

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: