Sylabus predmetu 911A302 - Odborná prax Bc. (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 911A302
Názov predmetu: Odborná prax Bc.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie predstavy o činnosti podnikateľského subjektu , zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením poľnohospodárskeho podniku. Prax sa realizuje na farmách SPU v Nitre. Študent dokáže riešiť jemu zadané praktické úlohy, študent dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov.
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy v Botanickej záhrade, v Jazdiarni a na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2086

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2019.

Typ výstupu: