Sylabus předmětu A15-0039-I - Patofyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0039-I
Názov predmetu:
Patofyziológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude čiastková skúška - písomný test za 20 bodov, semestrálna práca za 10 bodov a záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, hodnotenia B najmenej 86, C najmenej 80 bodov, D 72 bodov a E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda koncepciu pôsobenia stresu v biologickom systéme a príčinnosť vzťahov medzi všetkými zložkami patodemu (hostiteľ - patogén - prostredie). Má hlbšie znalosti o mechanizme patogenézy, zmenách základných fyziologických procesov vyvolaných jednotlivými patogénmi, ako aj obranných reakciách rastlín v reakcii na stres. Vie hodnotiť fyziologický stav zdravej a chorej rastliny využitím metód merania radstových, biochemických a fyziologických parametrov.
Stručná osnova predmetu:
Porovnanie fyziologických procesov zdravej a infikovanej rastliny, metabolické zmeny, sekundárne metabolity a ich funkcie v obranných mechanizmoch. Podstata tolerancie a rezistencie, časový faktor v adaptibilite. Rastové a vývinové zmeny, špecifičnosť reakcií jednotlivých rastlinných druhov. Fyziologické rasy patogénov. Interakcia rastliny, patogéna a prostredia. Podstata fyziologických chorôb. Symptomatologická odlišnosť fyziologických chorôb od infekčných chorôb. Fyziologické poruchy vyvolané stresmi prostredia (jednotlivé druhy stresov, všeobecné a špecifické reakcie). Spôsoby hodnotenia fyziologických reakcií zdravej a napadnutej rastliny.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Čača Z. a kol.: Zemědelská fytopatalogie. Státní zemědelské nakladatelství Praha, 1981, 336s.
3. Betina V.: Mikrobiológia I. Slovenská technická univerzita Bratislava, 1995, 207 s.
4. Betina V.: Mikrobiológia II. Slovenská technická univerzita Bratislava, 1995, 264 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet ponúkaný v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A
B
C
D
E
FX
36,2 %
18,8 %
26,1 %10,1 %4,3 %
4,5 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: