Sylabus předmětu A15-0203-I - Psychológia výživy (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0203-I
Názov predmetu: Psychológia výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa ľudí - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test (30 bodov), prezentácia semestrálnej práce (10 bodov) a záverečná ústna skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie vplyvu výživy na psychické zdravie a správanie človeka a faktorom spoluurčujúcim potravové správanie.
Stručná osnova predmetu:
Sociálne faktory a vplyvy výživy na psychiku. Význam potravového správania a pôsobenia výživy na psychiku. Využitie poznatkov o vplyve výživy na správanie. Metodológia experimentálneho výskumu správania v nutričných vedách. Psychologické a sociálne faktory, ovplyvňujúce reguláciu príjmu potravy. Psychogénne poruchy príjmu potravy a potravového správania. Vplyv základných živín, vitamínov, minerálnych látok na psychiku a správanie. Vplyv niektorých doplnkov stravy na správanie, vplyvy bielkovinovej a bielkovinovo-energetickej malnutrície na činnosť centrálnej nervovej sústavy a správanie. Výživa v priebehu ontogenézy. Upevňovanie a zmeny nutričných zvyklostí: vplyvy výživy v prenatálnom období, vývoj potravového správania detí, vývoj nutričných preferencií a averzií, faktory spoluurčujúce vývoj potravového správania, zmena nutričných zvyklostí v dospelom veku, výživa, dĺžka života a vplyv na psychiku v starobe. Evolučný pohľad na vzťahy medzi výživou a psychikou.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
FRAŇKOVÁ S. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Karolinum, 1.vyd. 2003, 250 s. ISBN 80-246-0548-1.
FRAŇKOVÁ, S. 1996. Výživa a psychické zdraví. Praha : ISV nakladatelství, 1996. 271 s. ISBN 80-85866-13-7.
FRAŇKOVÁ, S. 2000. Výživa a vývoj osobnosti dítěte. Praha : HZ Editio, 2000. 198 s. ISBN 80-86009-32-7.
KASSIN, S. 2007. Psychologie. 1.vyd. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1716-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 220

ABCDEFX
48,6 %26,4 %16,4 %5,5 %2,3 %0,8 %
Vyučujúci : Ing. Jana Kopčeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: Ing. Jana Kopčeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: