Sylabus predmetu A15-0185-I - Reprodukčná toxikológia (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0185-I
Názov predmetu:
Reprodukčná toxikológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1 písomný test (20 bodov) v priebehu semestra, prezentácia seminárnej práce (20 bodov), záverečná
ústna skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie
C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problémom v oblasti reprodukčnej toxikológii, účinkom rôznych fyzikálnych faktorov, chemických látok a iných faktorov na reprodukčné ukazovatele zvierat a človeka. Mechanizmy zmien v reprodukcii, toxické pôsobenie, účinky ťažkých kovov na samčí a samičí pohlavný systém a jeho parametre.
Stručná osnova predmetu:
V predmete študenti získajú teoretické a praktické znalosti o účinkoch toxických látok na reprodukciu zvierat slúžiacu ako veľmi citlivý barometer zdravotného stavu zvierat. V predmete sa študujú mechanizmy porúch reprodukcie a účinky toxicity na reprodukčné orgány zvierat a človeka. Hodnotí sa toxická expozícia na reprodukciu, účinky ťažkých kovov na reprodukčné ukazovatele samcov a samíc.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSÁNYI, P. -- CIGÁNKOVÁ, V. -- TOMAN, R. Reprodukčná toxikológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 144 s. ISBN 80-7137-641-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A
B
C
DEFX
23,4 %
19,1 %
31,9 %
17,0 %
8,6 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Slavomír Mindek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: