Sylabus předmětu A15-0041-I - Stresová fyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0041-I
Názov predmetu:
Stresová fyziológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a semestrálna práca za 10 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 70 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na D najmenej 72 bodov a na E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda koncepciu pôsobenia environmentálneho stresu v biologickom systéme a príčinnosť vzťahov medzi rastlinami a prostredím. Má základné znalosti z mechanizmov pôsobenia environmentálnych stresov v rastlinách, mechanizmov rezistencie rastlín na stres, ich aklimácie a adaptácie na podmienky prostredia. Hlbšie ovláda problematiku štrukturálnych a funkčných zmien fotosyntetického aparátu na environmentálne stresy.
Stručná osnova predmetu:
Prostredie ako zdroj stresov v rastlinách. Podstata klimatickej zmeny a jej hlavné faktory. Koncepcia stresov rastlinách - generálny adaptačný syndróm a jeho fázy. Rastlinná bunka ako senzor zmeny faktorov prostredia, úloha bunkových membrám. Cesty transdukcie signálov v bunke a v rastline ako odpoveď na vonkajší faktor. Vodný stres. Stres z minerálnej výživy. Teplotný stres. Stres z radiácie. Stres zo zasolenia. Stres z UV žiarenia. Biotický stres. Využitie poznatkov o abiotických a biotických stresoch v rastlinách pre zlepšovanie biologického materiálu fyziologickým šľachtením a biotechnológiami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Olšovská K., Brestič M., Živčák M et al.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. ES SPU Nitra, 2008, 160 s., ISBN 978-80-552-0089-7
Slováková Ľ., Mistrík I.: Fyziologické procesy rastlín v podmienkach stresu. UK Bratislava, 2007, 238 s., ISBN 978-80-223-2322-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A
B
C
DE
FX
61,5 %
7,7 %
30,8 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Kovár, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: