Sylabus předmětu A15-0013-I - Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0013-I
Názov predmetu: Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 20 bodoch v priebehu semestra (40 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Na základe obsahu prístupných makroživín a mikroživín v pôde vedieť vypočítať dávky živín na racionálne hnojenie poľnohospodárskych plodín. Byť schopný navrhnúť vhodné druhy a typy priemyselných a organických hnojív na hnojenie poľných plodín, viniča, ovocných drevín a plantáží drobného ovocia. Vedieť ekonomicky vyhodnotiť konkrétny systém hnojenia plodín.
Stručná osnova predmetu:
Agrochemické vlastnosti priemyselných hnojív a ich efektívne používanie. Význam, výroba, vlastnosti a používanie organických hnojív. Ohodnocovanie a efektívnosť hnojenia priemyselnými a organickými hnojivami. Požiadavky na výživu a hnojenie obilnín, okopanín, strukovín, olejnín, priadnych rastlín, viacročných krmovín, zeleniny, ovocných drevín a viniča so zreteľom na úrodu a kvalitu a pôdnoklimatické podmienky výrobných oblastí. Hnojenie v závlahových podmienkach. Vypracovanie plánov hnojenia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fecenko, J. - Ložek, O.: Výživa a hnojenie poľných plodín. SPU v Nitre, 2000, 442 s.
KOVÁČIK, P. Princípy a spôsoby výživy rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 278 s. ISBN 978-80-552-1193-0.
Kováčik, P.: Výživa a systémy hnojení rostlin. Kurent, s.r.o., České Budějovice., 2009. 109 s., ISBN: 978-80-87111-16-1
Vaněk, V. - Ložek, O. a kol: Výživa poľných a záhradných plodín. Profi Press SK, s.r.o. Nitra, 2013, 184 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 156

ABCDEFX
24,4 %14,1 %24,4 %16,7 %19,9 %0,5 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (prednášajúci)
Ing. Mária Vicianová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Alexandra Zapletalová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: