Sylabus predmetu A15-0188-I - Toxikológia potravín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0188-I
Názov predmetu: Toxikológia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
3 písomné testy po 10 bodov v priebehu semestra (30 bodov), prezentácia seminárnej práce (10 bodov), záverečná ústna skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať riziká spojené s konzumáciou potravín v súvislosti s výskytom toxických látok v potravinách a ich účinkami na organizmus človeka.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú informácie o škodlivých účinkoch rôznych toxických látok na človeka, ktoré sa dostávajú do potravín alebo vznikajú v potravinách. Biologický význam toxických látok v potravinách a vplyvy pôsobiace na ich vznik. Toxické a rizikové prvky. Agrochemikálie. Toxické organické látky. Rádionuklidy. Mykotoxíny. Prirodzené toxické zložky potravín rastlinného pôvodu. Prirodzené toxické zložky potravín živočíšneho pôvodu. Bakteriálne toxíny. Aditívne látky. Toxické reakčné produkty potravín. Odhad toxikologického rizika.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TOMAN, R. -- GOLIAN, J. -- MASSÁNYI, P. Toxikológia potravín. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 113 s. ISBN 80-8069-166-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 771

AB
C
D
E
FX
28,5 %
15,4 %
14,1 %
14,7 %
23,9 %
3,4 %
Vyučujúci : Ing. Martina Pšenková, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: