Course syllabus A15-0006-B - Úvod do štúdia (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0006-B
Názov predmetu:
Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester:
agroekológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za aktívnu účasť na prednáškach.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a fakulte. Univerzitný informačný systém. Možnosti štúdia v zahraničí. Vedecká činnosť študentov. Bezpečnosť a ochrana zdravia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gálová, Z. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU Nitra, 2010, ISBN 978-80-552.-0415-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1310

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslava Cigáňová (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eva Demjanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Dávid Ernst, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Fik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Gábor, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Gažo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. (skúšajúci)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. (skúšajúci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marek Kovár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Petra Lenártová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (skúšajúci)
Ing. Slavomír Mindek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Monika Tóthová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Mária Urbanová (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Ján Gažo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: