Sylabus předmětu A15-0074-B - Všeobecná genetika (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0074-B
Názov predmetu:
Všeobecná genetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné skúšky (15 a 20 bodov), laboratórna úloha (5 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o dedičnosti nebunkových biologických systémov (vírusy, satelity, viroidy, prióny), organizmov, baktérií, archeí a eukaryí (protista, huby, rastliny, živočíchy, človek) na úrovni molekúl, bunky, organizmu a populácie. Študent porozumie vzťahom medzi informačnými molekulami (DNA, RNA) a bielkovinami pri prenose genetickej informácie. Študent bude schopný analyzovať počet a morfológiu chromozómov a vyhodnocovať dedičnosť znakov pri voľnej kombinácii génov, väzbe génov a väzbe na pohlavie pomocou genetických a genealogických schém.
Stručná osnova predmetu:
Predmet štúdia a história genetiky. Informačné molekuly a dedičnosť (štruktúra a funkcia DNA, RNA, gén a kontrola jeho aktivity). Bunka a dedičnosť (genetický význam mitózy a meiózy, chromozómy, tvorba gamét a oplodnenie). Dedičnosť na úrovni mnohobunkového organizmu (jadrová, mimojadrová dedičnosť, mendelizmus, mutačná premenlivosť, genetické inžinierstvo rastlín). Polygénna dedičnosť. Genetika populácií a evolúcia. Genetika nebunkových biologických systémov. Genetika baktérií. Genetika archeí. Genetika eukaryí. Princípy genetického inžinierstva rastlín, genetických technológií, genomiky a bioinformatiky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽIAROVSKÁ, J. -- BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. Genetika všeobecná a rastlinná: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 80 s. ISBN 978-80-552-1476-4.
BEŽO, M. -- RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Všeobecná genetika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 223 s. ISBN 978-80-552-1904-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 385

A
B
C
D
E
FX
23,1 %14,3 %17,4 %19,0 %
24,4 %
1,8 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 01. 03. 2019.

Typ výstupu: