Sylabus předmětu A15-0017-B - Základy agrochémie (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0017-B
Názov predmetu: Základy agrochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agroekológia - bakalársky (povinný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 1. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 20 bodov v priebehu semestra (40 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna)za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným poznatkom z agrochémie a základným stechiometrickým výpočtom v agrochémii, dokáže riešiť problémy súvisiace so správaním sa prvkov v systéme pôda-rastlina-zviera-človek, dokáže analyzovať problémy súvisiace s agrochémiou, dokáže identifikovať a prípravovať roztoky agrochemikálií používaných v poľnohospodárstve.
Stručná osnova predmetu:
Významné molekuly a zlúčeniny, fyzikálne procesy a chemické reakcie pri výrobe agrochemikálií. Zlúčeniny používané v poľnohospodárskej praxi a v poľnohospodárskom výskume. Agrochemikálie vnášajúce mikroživiny a ťažké kovy do biologických procesov a životného prostredia. Vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami významných bioorganických zlúčenín a organických agrochemikálií. Základné poznatky o pesticídoch.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DUCSAY, L. - VARGA, L.: Základy agrochémie. VES SPU Nitra, 2010, 165 s., ISBN 978-80-552-0466-6
FECENKO, J., LOŽEK, O.: Výživa a hnojenie poľných plodín. Nitra : SPU Nitra a Duslo, a.s. Šaľa, 2000. 452 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 761

ABCDEFX
6,0 %3,8 %9,5 %14,3 %52,7 %13,7 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Slepčan (cvičiaci)
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Vicianová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Zapletalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 9. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 09. 2019.

Typ výstupu: