Sylabus predmetu A15-0157-B - Živočíšna výroba I. (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0157-B
Názov predmetu: Živočíšna výroba I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (40 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná alebo ústna) za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže uplatňovať biologické, technologické a organizačné princípy živočíšnej výroby veľkých hospodárskych zvierat v rôznych chovateľských podmienkach pri riadení množstva a kvality produktov živočíšnej výroby.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa vedomosti o význame živočíšnej výroby z hľadiska podnikania, životného prostredia, hobby a pod. Osvojí si vedomosti o produkcii nepostrádateľnej živočíšnej bielkoviny. Získa poznatky o smeroch súčasného a perspektívneho rozvoja chovu HD, ošípaných, oviec a koní. Teoreticky a prakticky v rámci terénnych cvičení si osvojí charakteristiku najvýznamnejších plemien a úžitkových typov, hodnotenie exteriérových a tvarových vlastností jednotlivých typov, získa zručnosti z hodnotenia optimálneho utvárania a rozlíšenia chýb v telesnej stavbe. Vedomostí uplatní v praktickom chove jednotlivých druhov HZ.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Živočíšna produkcia a výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 119 s. ISBN 80-8069-495-8.
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.
STRAPÁK, P. -- MARGETÍN, M. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 311 s. ISBN 978-80-552-1776-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 240

ABCDEFX
47,5 %7,5 %15,0 %9,6 %17,5 %2,9 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: