Sylabus predmetu A15-0119-B - Alternatívne a energetické plodiny (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0119-B
Názov predmetu: Alternatívne a energetické plodiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná kombinovaná (ústna a písomná) skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať nové poznatky z problematiky vzťahujúcej sa k pestovaniu plodín určených k potravinárskemu, resp. nepotravinárskemu využitiu. Pochopí alternatívne možnosti zhodnotenia produkcie plodín klasicky poľných a plodín účelovo pestovaných k cielenej forme využiteľnej produkcie.
Stručná osnova predmetu:
Teoreticky a prakticky špecifikovaná disciplína, zameraná na problematiku reštrukturalizácie rastlinnej výroby Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. Diferencovanie a diverzifikácia potravinárskych a nepotravinárskych plodín. Biologická a pestovateľská charakteristika najvýznamnejších alternatívnych plodín a možnosti nekonvenčného zhodnotenia produkcie tradičných plodín. Produkcia energetických plodín a možnosti získavania energie z ich fytomasy, z hľadiska výhľadov využitia obnovitelných zdrojov energie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jamriška, P.: Rastliny na nepotravinárske využívanie. Nitra: SPU, 2001, 71 s
Moudrý, J., Strašil, Z.: Alternatívne plodiny. České Budějovice: JU ZF, 1996, 90 s
Petříková a kol.: Energetické plodiny. Profi Press, 2006, 126 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
30,3 %10,5 %23,7 %13,2 %22,3 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: