Sylabus predmetu 911A301 - Bakalárska práca (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
911A301
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
bez
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov písať bakalársku prácu a zároveň ich metodicky usmerniť. Študent vypracuje záverečnú prácu podľa metodiky písania bakalárskych prác.
Stručná osnova predmetu:
Prehľad literatúry, práca s odbornou a vedeckou literatúrou. Experimentálne merania. Tabuľkové a grafické spracovanie nameraných hodnôt, štatistické spracovanie. Konzultácie. Spracovanie písomnej časti bakalárskej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim práce
METODIKA PÍSANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC NA SPU V NITRE / Vladimír Rataj, Beáta Bellérová, Eleonóra Černáková, Jozef Golian, Klaudia Halászová, Zuzana Hlaváčová, Anna Trakovická, Tatiana Wölczová.-- 1. preprac. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. -- 84 s. : obr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0361-4 (brož.).
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č. 36/2013, SPU v Nitre

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3835

Z
FX
100,0 %
0,0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
6. 2. 2019
Schválil:
Ing. Ján Gažo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 06. 02. 2019.

Typ výstupu: