Sylabus předmětu A15-0018-B - Biológia rastlinnej produkcie (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0018-B
Názov predmetu:
Biológia rastlinnej produkcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia pracovných zápisov za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov o anatomicko-morfologickej a funkčnej celistvosti rastlinného tela v nadväznosti na hlavné vývojové skupiny vyšších rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Funkčná anatómia a morfológia vyšších rastlín z aspektu všeobecnej štruktúry telómu a jeho metabolizmu. Biologické princípy metamorfózy telómu so zameraním na hlavné skupiny pestovaných rastlín. Základy fylogenézy rastlinnej ríše s dôrazom na Magnoliopsida a Liliopsida. Komparatívna morfológia modelových čeľadí.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Biológia rastlín - Ján Hudák a kolektív
Botanika - Baranec a kol., SPU Nitra, 2010(2011)
Poľnohospodárska botanika - František Volf a kolektív
Systematická botanika - Baranec a kol., SPU Nitra, skriptá
Štrukturálna botanika - Košťál a kol., SPU Nitra, skriptá

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 599

A
B
C
D
E
FX
15,4 %
11,2 %13,5 %
17,0 %
38,4 %
4,5 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
20. 9. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: