Sylabus předmětu A15-0019-B - Botanika (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0019-B
Názov predmetu:
Botanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov z cytológie, histológie, anatómie, morfológia rastlín a fyloenetického systému rastlinnej ríše.
Stručná osnova predmetu:
Základy rastlinnej cytológie, histológie a anatómie. Morfológia rastlín. Skrátený prehľad fylogenetického systému rastlín. Výber čeľadí cievnatých rastlín z aspektu príslušného odboru.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARANEC, T. -- ĎURIŠOVÁ, Ľ. -- ELIÁŠ, P. -- IKRÉNYI, I. -- KOŠŤÁL, L. -- POLÁČIKOVÁ, M. Botanika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 162 s. ISBN 978-80-552-0535-9.

Odporúčaná:
Baranec, T. a kol.: Systematická botanika, SPU Nitra.
Košťál, L. a kol.: Štrukturálna botanika, SPU Nitra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1023

A
B
C
D
E
FX
12,4 %
8,2 %
12,8 %22,4 %35,7 %
8,5 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: