Sylabus predmetu A15-0194-I - Dietetika a dietológia (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0194-I
Názov predmetu:
Dietetika a dietológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, vypracovanie seminárnej práce za 20 bodov a kombinovaná záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom a zásadám liečebnej výživy. Na základe získaných poznatkov bude schopný aplikovať diétne opatrenia pri konkrétnych chorobných stavoch. Absolvent predmetu ovláda diétny systém, ktorý dokáže aplikovať v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Diétny systém pre nemocnice a kúpeľné zariadenia v SR. Diéty pri chorobách tráviaceho systému. Diéty pri funkčných poruchách obličiek a pečene. Diéty pri metabolických poruchách. Diéty pri neadekvátnom príjme potravy. Diéty pri civilizačných ochoreniach. Nové trendy v dietológii. Princípy zostavovania diétnych jedálnych lístkov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽAROVÁ, M. -- KOPČEKOVÁ, J. Dietetika a dietológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 117 s. ISBN 978-80-552-1449-8.
GAŽAROVÁ, M. -- KOPČEKOVÁ, J. Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 150 s. ISBN 978-80-552-1685-0.

Odporúčaná:
BUČKO, A.: Praktická dietetika.
DOBERSKÝ, ŠIMONČIČ: Diétny systém pre nemocnice. 1992.
DZÚRIK, R., TRNOVEC, T.: Štandardné terapeutické postupy.
GARROW, J.S., JAMES, W.P.T., RALPH, A. 2000. Human nutrition and dietetics. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2000. 900 p. ISBN 0-443-05627-7.
KELLER, U. - MEIER, R. - BERTOLI, S. 1993. Klinická výživa. Praha : Scientia Medica, 1993. 240 s. ISBN 80-85526-08-5.
SVAČINA, Š. et al. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 301

ABCD
E
FX
29,6 %
18,3 %
18,6 %
17,3 %
16,2 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: