Course syllabus A15-0130-B - Etológia (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0130-B
Názov predmetu: Etológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca/prezentácia projektu(10 bodov), protokoly z praktických cvičení (10 bodov)
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným poznatkom o správaní zvierat a o adaptačných mechanizmoch, pochopí ich genetické a ontogenetické determinácie a vzťahy k podmienkam prostredia a k chovateľským postupom. V špeciálnej časti dokáže pochopiť "špecifické a všeobecné" v správaní jednotlivých druhov HZ a aplikovať získané poznatky pri ďalšom štúdiu chovu, tvorby chovateľských podmienok a chovateľských postupov v chove, odchove a vo výcviku zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o adaptácii a adaptačných mechanizmoch. Správanie ako forma adaptácie. Teória správania, ktorú doplní o praktické sledovania jednotlivých kategórií správania na terénnych cvičeniach. Vrodené a naučené v správaní zvierat. Špecifické formy učenia - habituácia, handling. Riadenie a regulácia správania. Ontogenéza správania. Základné kategórie a prvky správania hospodárskych zvierat, poruchy správania. Metodológia etologických postupov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri tvorbe welfare a ochrane zvierat v poľnohospodárstve. Základná etologická charakteristika HD, ošípaných, oviec, koní, nutrií, vodnej a hrabavej hydiny, využitie etológie a welfare, bezstresové technológie, ochrana zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- HALO, M. -- JUHÁS, P. -- MARGETÍN, M. -- PETRÁK, J. -- LEHOTAYOVÁ, A. Etológia hospodárskych zvierat. 4th vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 254 s. ISBN 978-80-552-1498-6.

Odporúčaná:
Debrecéni a kol: Welfare v chove HZ, SPU Nitra 2007, uč. texty na CD nosiči. Debrecéni a kol: Súčasná legislatíva Slovenska a EU. SPU Nitra 2007, uč. texty na CD nosiči.
J. Kotferová a kol.: Veterinárna etológia, UVL košice, 2008
Martin, P. - Bateson, P.: Measuring Behaviour. Cambridge University press UK, 2007
McFarland, D.: Animal behaviour. ISBN 978-0-582-32732-0, 1999
Základy etológie, Lorenz, K., 2001, Avicena Praha.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 468

ABCDEFX
3,6 %8,3 %15,6 %23,5 %43,6 %5,4 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 26. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 26. 02. 2019.

Type of output: