Sylabus predmetu A15-0066-B - Genetika mikroorganizmov (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0066-B
Názov predmetu: Genetika mikroorganizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná práca (20 bodov), semestrálna práca (5 bodov), protokol z cvičenia (5 bodov) a záverečná písomná skúška za 70 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o genómoch a dedičnosti nebunkových biologických systémov, baktérií, archeí a eukaryí (protista a mikroskopické huby) a ich význame pri tráviacich procesoch človeka a efekte v dozrievaní imunitného systému a obranyschopnosti človeka. Študent získa zručnosti zo zisťovania prítomnosti vírusov, baktérií, parazitických protist a húb v hostiteľských organizmov elektrónovou mikroskopiou, imunochemickými technikami a metódami molekulárnej biológie (PCR a hybridizácia molekúl).
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu genetika mikroorganizmov. Genetika vírusov, viroidov, satelitov, baktérií, archeí a mikroskopických eukaryí. Rozmnožovanie bunky a životný cyklus mikroorganizmov. Molekulárne metódy detekcie mikroorganizmov v hostiteľských bunkách. Probiotiká, prebiotiká a symbiotiká vo vzťahu k zdraviu k človeku. Biosyntéza vitamínov v tele podmienená mikroorganizmami a synergický efekt mikrobiálneho osídlenia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. Genetika mikroorganizmov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 134 s. ISBN 978-80-552-1572-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Výučba aj v anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

ABCDEFX
40,5 %22,8 %16,5 %7,6 %12,6 %0 %
Vyučujúci : Ing. Lucia Zamiešková (cvičiaci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: