Sylabus predmetu A15-0133-B - História a šľachtenie koní na Slovensku (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0133-B
Názov predmetu: História a šľachtenie koní na Slovensku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 2. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- 100 % aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach,
- odprezentovanie semestrálnej práce (10 bodov),
- absolvovanie čiastkovej písomnej práce (30 bodov), minimálny počet pre udelenie zápočtu je 15 bodov.

Záverečná skúška:
- bude vykonaná písomnou a ústnou formou,
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti histórie chovu koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok a cvičení.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom historické zmeny v chove koní a šľachtiteľských postupoch na Slovensku.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa základné vedomosti o histórii chovu koní na území Slovenska od obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie do súčasnosti. Oboznámi sa s vplyvom starorakúskych plemien v šľachtiteľských postupoch, a osvojí si vývoj zmien testácie a využitia koní. Analyzuje zmeny jednotlivých technológií chovu a odchovu koní.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.

Odporúčaná:
BÍLEK, F. et.al. Speciální zootechnika. Praha: SPN, 1957
DUŠEK, J. et. al. Chov koní. Praha: Nakladatelství Brázda, 2001, 350 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
42,0 %13,0 %19,0 %9,0 %14,0 %3,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 04. 03. 2019.

Typ výstupu: