Sylabus předmětu A15-0078-B - Chov drobných zvierat (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0078-B
Názov predmetu:
Chov drobných zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (30 bodov), seminárna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna)za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky súvisiace so špecifikami technológie chovu jednotlivých druhov drobných zvierat, úpravu chovateľského prostredia v nadväznosti na požiadavky welfare, získa poznatky o exteriérových vlastnostiach jednotlivých druhov v rámci ich plemennej príslušnosti z hľadiska ich využitia vo výstavníckej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Význam chovu drobných zvierat, organizácia chovu drobných zvierat v našich podmienkach. Chov psov, chov mačiek, chov fretiek. Chov králikov v drobnochovateľských podmienkach. Chov morčiat peruánskych. Chov holubov. Organizácia, plemenárska práca a výstavníctvo v chove drobných zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KHOLOVÁ, H. 2004. Všetko o psoch (1000 + 1 rada). Praha : Ottovo nakladatelství, 2004, 272 s. ISBN 80-7181-939-5
MALÍK,V. a kol.1991. Encyklópia drobnochovateľa. Príroda.1991, 830 s.
VERHOEF-VARHALLENOVÁ, E. 1999. Encyklopedie králiků a hlodavců. Praha: Artedit. 1999. 320 s. ISBN 80-7234-039-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 234

A
B
C
D
E
FX
76,5 %
15,8 %
6,0 %1,7 %0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Fik, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jana Hanusová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil:
Ing. Jana Hanusová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: